Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

Obecná ustanovení
Reklamační řád je sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Vymezení základních pojmů "prodávajícím" se rozumí společnost Lubomír Kuchař, Hulínská 2029, 767 01 Kroměříž, IČ 11516488.


"internetový obchod" je internetový obchod www.odevymonterky.cz provozovaný prodávajícím.


"kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.


"zbožím" se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.


"záruční list" je listina vystavená prodávajícím obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží; jakou součást záručního listu je považována faktura, popřípadě dodací list, který obdrží kupující v souvislosti s nákupem konkrétního zboží.


"reklamací" je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.


Rozsah záruky
Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 • při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • poškozením zboží působením živlů


Záruční doba
Záruční doba je 24 měsíců kromě zboží spotřebního charakteru. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou). 

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci
 • potvrzení převzetí zboží kupujícím a vystavení záručního listu


Důvody reklamace
V případech, kdy jste obdrželi:

 • zboží je poškozené nebo nefunkční
 • zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.)


Postup a místo uplatnění reklamace
Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci zpět.
Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace sídlo prodávajícího. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nezasílejte na dobírku.

Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení a je povinen reklamaci vyřídit do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. Prodávající není povinen kupujícího informovat o ukončení reklamačního řízení, je v zájmu kupujícího, aby si výsledek reklamačního řízení sám zjistil v prodejně prodávajícího, kde reklamaci uplatnil nebo se informoval telefonicky či e-mailem.Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2015.

Postup reklamace přepravních služeb
Zboží z je k vám doručováno prostřednictvím dopravců, našich smluvních partnerů. Pokud se stane, že k vám zásilka přijde poškozená postupujte prosím následovně:

 1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
 2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.
 3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zabalená.

V případě problému s dopravní službou, pište na adresu info@odevymonterky.cz. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup.

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury.

Copyright 2017 - 2023 © Výroba pracovních oděvů a montérek pro děti. Prodej mikin, triček, čepic a polokošil.